Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnosti majitele psa

8. 9. 2013

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou.

Poplatek platí držitel psa (fyzická nebo právnická osoba) za psa staršího 3 měsíce. Poplatek se platí příslušné obci (v Praze městské části) podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle příslušného zákona.

Trvalé označování psů

Každý chovatel7) psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií8), nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař.

Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé osoby, která provedla tetování psa, si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa, na němž je uvedeno číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.

Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů. Chovatel, který dal psa označit mikročipem, má nárok na úlevu od poplatku při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 2.

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s touto vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.“.

Evidence chovatelů psů

Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů (dále jen „evidence“), kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.

Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele, jejíž tiskopis je v příloze této vyhlášky. Chovatel při přihlašování doloží evidenční číslo mikročipu nebo číslo tetování a uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum narození a případná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní údaje (jméno, příjmení a místo pobytu) a způsob, kterým si v případě ztráty psa přeje být kontaktován při jeho nálezu. O přihlášení do evidence obdrží potvrzení.

Chovatel, který po účinnosti této vyhlášky nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence. Pokud bylo označení psa provedeno již před účinností vyhlášky, má se za to, že podmínky trvalého označení psa podle § 7a odst.1 splňuje i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu.

Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí.

Čipování psů

Od 1.1.2005 platí v Praze obecně závazná vyhláška č.18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která, mimo jiné, ukládá chovatelům povinnost trvale označit mikročipem nebo tetováním psa staršího 6 měsíců.

Co je čip a jak se aplikuje ?
Radiofrekvenční identifikace - RFID zvířat představuje moderní metodu označování zvířat pomocí tzv. mikročipů. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno číselným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Jeho životnost je udávána minimálně 25 let.
Čip se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem dodávaným ke každému čipu. Aplikátor je v podstatě silnější dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží (podobně jako očkování).

Je čipování psů nebezpečné?
Čip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své okolí i svého nositele je zcela neškodný. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. Navíc je povrch čipu upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso. Dražší čipy jsou vybaveny antimigrační čepičkou, která zabraňuje putování čipu.

Jaké jsou výhody čipování?
Čip je možné aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

V současné době je jedním ze způsobu nezaměnitelného označení zvířete při cestování po EU, a také proto by měl být v souladu s mezinárodní normou pro RFID - ISO 11784/85 a měl by obsahovat označení země původu psa (pro ČR 203), což je možné ověřit pomocí čtecího zařízení.

Pokud se rozhodnete pro čipování, je nutné dodržet tento legislativní postup. Majitel obdrží od veterinárního lékaře tři registrační karty s číslem čipu. Jedno vyhotovení si ponechá, jednu kartu zašle do Národního registru majitelů zvířat, kde vystaví identifikační kartu psa a pes má doživotně zajištěno zdarma vyhledávání v případě zaběhnutí. Třetí kartu do 30 dnů zašle na Magistrát hl. m. Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy vede evidenci chovatelů psů a čipovaným psům poskytne slevu z poplatku ve výši 350 Kč v průběhu dvou po sobě následujících let, což běžně nahradí cenu čipování.

autor článku: MVDr. Jan Šíma
(www.veterinabohnice.cz)